Steinerskolen – kort fortalt

Her finner du 3 minutter og 50 sekunder om å være elev på en steinerskole.

I steinerpedagogikken knyttes bestemte utviklingsmotiver til klassetrinnenes faglige valg og tilnærminger.

For barnehagen og elevene i første klasse legger pedagogikken vekt på at læring best skjer gjennom etterligning og lek knyttet til et stort spekter av sansemessige og bevegelsesmessige erfaringer.

De første skoleårene vil elevene tiltales og stimuleres til læring basert på en god og tillitsfull relasjon til sine lærere. Undervisningen rettes mot elevenes opplevelsesmessige og billedskapende evner gjennom øvelse og kunstnerisk pregede arbeidsmåter. Senere legges det mer og mer vekt på en tankemessig forståelse.

I ungdomstrinnet orienteres undervisningen primært mot elevenes egen dømmekraft og mot ungdommenes nye muligheter for etisk engasjement ved at de utvikler en ansvarlig og positiv relasjon til verden.

Gjennom hele skoleløpet er fagene naturlig organisert gjennom kunstnerisk fordypning, både som faglig fordypning og rent kunstfaglige øvelser. Dette innebærer også utstrakt bruk av erfaringsbaserte, praktiske og håndverksmessige elementer.