Steinerskolen i Norge i dag

Det finnes over 1000 steinerskoler i verden. Pedagogikken i hver enkelt skole springer ut fra steinerpedagogikk, men hver skole er tilpasset lokal kultur og språk, og det enkelte lands lover og regler. Rammebetingelsene for skolene rundt i verden er svært ulike.

Steinerskoleforbundet er et samarbeidsorgan for Norges 34 steinerskoler, og arbeider for å fremme skolenes vilkår politisk og juridisk. Steinerskoleforbundet bidrar til at steinerpedagogikken har en stemme i det offentlige ordskiftet, og arbeider for kontinuerlig utvikling av pedagogikken. Steinerskoleforbundets fremste oppgave er å gi den beste skole til elevene og familiene som ønsker denne pedagogikken.

Steinerskoleforbundet har gjennom alle år hatt et godt samarbeid med myndighetene, og steinerpedagogikken har gjennom snart 100 år i Norge vært en anerkjent pedagogisk retning. I Norge følger steinerskolen en egen læreplan som er godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Offentlig godkjent læreplan

Læreplanen ble senest revidert i 2020 i tråd med endringene som ble gjort i LK20. Progresjonen i steinerskolens læreplan er ulik fra den offentlige skolen. Estetiske og praktiske fag er sterkt vektlagt, skolene har en egen ordning for førsteklasse der lek og bevegelse står sentralt, og skolene har også dispensasjon fra bruk av digitale læremidler i småskolen. Læreplanen er godkjent som jevngod – dvs at etter 10 års skolegang skal elevene i steinerskolen besitte de samme ferdigheter og kunnskaper som elever i offentlig skole.  

Til forskjell fra Norge, er de svenske steinerskolene underlagt den offentlige læreplanen i Sverige. De norske steinerskolene er i en særstilling med sin godkjenning, statsstøtte og offentlige anerkjennelse som pedagogisk supplement til enhetsskolen. 

Når Utdanningsnytt i artikkel på sine nettsider (21. oktober 2022) skriver om de svenske steinerskolene, skriver de om en skolebevegelse i et annet land, som drives under helt andre forutsetninger enn steinerskolene i Norge. Det er ingen automatikk i at det myndigheter i andre land påpeker som mangler etter offentlige tilsyn med én steinerskole, kan sidestilles med verken undervisning, kultur, gyldighet eller andre aktiviteter på norske steinerskoler.  

Steinerskoleforbundet er stolte og glade over vår egen skolebevegelse som står sterkt i det norske samfunnet, som bidrar til valgfrihet og mangfold i hele landet, og som hver dag tar imot over 5000 elever fra barneskole til videregående trinn.