STEINERSKOLEFORBUNDET søker ny daglig leder

BESKRIVELSE AV STILLINGEN

Vi søker en engasjert medarbeider som kan lede forbundskontorets samarbeid med ansvarlige rådgivere, styreleder og samarbeidspartnere på en inkluderende måte. Personlig egnethet vektlegges.

 

KVALIFIKASJONER

 • Innsikt i og engasjement for steinerskolens pedagogiske idé og praksis.
 • Vilje til å skape pedagogisk handlingsrom i tråd med lover og forskrifter som gjelder for friskoler, steinerskoler og helsepedagogiske skoler.
 • Kjennskap til de organisatoriske ideene og de ulike måtene dette løses på i dagens skoler.
 • Evne til å ta tak i utfordringene som friskolene og spesielt steinerskolene møter i forhold til rammevilkår, byråkrati, presse, eierskap og ledelse.
 • Vilje til å bygge gode samarbeidsformer med myndighetene og evne til å lede skolenes arbeid overfor dem.
 • Erfaring med ledelse og administrasjon i steinerskole og evne til å skape delbare systemer tjenlig for skolenes ulike styringsformer.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Gode engelskkunnskaper.

Formålet er blant annet å være et samarbeids- og rådgivningsorgan for skolene, sikre skolenes rett til selvstyre overfor det offentlige og bidra til høy kvalitet i den pedagogiske virksomhet ved den enkelte skole. Daglig leder har ansvar for og leder forbundets lovgruppe.

Stillingen byr på variasjon og utfordringer. Daglig leder er leder for kontorfellesskapet med de andre ansvarlige rådgiverne, og kontorets samarbeid skjer i henhold til strategi og føringer gitt av styret og rådet. En sentral oppgave er rådgivning overfor skolene om juridiske og skoledriftsmessige forhold. Det er et utstrakt samarbeid med andre friskoleorganisasjoner overfor politikere, KD og Udir. Kontakt med steinerskoler i inn- og utland innebærer reising også i helger.

 

ANDRE OPPLYSNINGER

 • Nærmeste leder: Styreleder i Steinerskoleforbundet
 • Stillingstype: Åremål 5 år med mulighet for forlengelse.
 • Omfang: 100 % stilling
 • Arbeidstid: Vanlig kontortid. Møter ettermiddag/kveld/helger. Reiser i inn- og utland.
 • Lønn og ferie: Statens regulativ ltr. 66. Medlemskap i SPK eller privat pensjonsforsikring. 5 ukers ferie og ellers avspasering i skolenes ferieavvikling.

 

Stillingsinstruks og mandat for lovgruppen sendes ved forespørsel.

 

 

OM OSS

Steinerskoleforbundet er en forening for Norges 30 steinerskoler, etablert i 1976. 

Forbundskontoret er lokalisert sentralt i Oslo med to andre heltidsansatte. Et par deltidsansatte er lokalisert andre steder i landet. Daglig leder har også personalansvar for redaktøren av tidsskriftet Steinerbladet, en full stilling.

 

KONTAKT

TILTREDELSE

 • Etter avtale

SØKNADSFRIST

 • 1. august 2019

SØK STILLINGEN