Vurdering

Vurderingsformer som benyttes i steinerskolen skal være en integrert del av pedagogikken og en naturlig del av undervisningen. Formålet er at elevene skal anspores til økende innsikt i egen utvikling og understøttes i sin tro på egne evner og utviklingsmuligheter og derigjennom stimuleres til læring og bevisstgjøring av faglige utfordringer.

Vurdering skal også romme læreplanens dannelsesmål. Kvaliteter som ikke er målbare skal verdsettes og bli synlige. Det kan være kreativitet, kritisk tenkning, motivasjon, tålmodighet, nysgjerrighet, humor, utholdenhet, trofasthet, begeistring, empati, medlidenhet, mot, estetisk sans, undring, spontanitet og ydmykhet. Det må være åpenhet for elevens egen individuelle signatur slik det kommer til uttrykk i elevens handlinger, væremåter og kreativitet. Å kunne lære av feil i trygge omgivelser, er en del av læringsprosessene. Samtidig er tydelige og realistiske forventninger til elevene viktig for deres motivasjon, og læringsaktivitetene bør være preget av utfordringer og driv.

Det handler om å fremme læring og livet i klasserommet, og dialogen med elevene er den viktigste daglige vurderingsarenaen. Elevmedvirkning i vurderingsarbeidet er avgjørende for elevenes motivasjon og læring.

Siden steinerskolens grunnskole er karakterfri, legges det vekt på gode muntlige og presise skriftlige tilbakemeldinger.