Læreplan

Skolen virker i et samfunn preget av store kulturelle, teknologiske, økonomiske og miljømessige endringer. Fremtidens generasjoner går i dagens skole, og pedagogikkens oppgave blir å legge til rette for en ansvarlig og bærekraftig utvikling i årene som kommer.

Elevene skal ikke kun oppdras til å møte samfunnet slik det er nå, de skal også rustes til å kunne prege fremtidens samfunn på en kunnskapsrik, verdiorientert, og nyskapende måte. En allsidig utvikling av evner og ferdigheter, så vel som en grunnleggende etisk orientering, er nødvendig for å kunne møte fremtidens utfordringer.

I steinerpedagogikken fremheves elevenes individualitet som en kilde til nyskaping og kreativitet. Det individuelle i hver elev forbindes med evnen til etiske handlinger og personlig utvikling. Pedagogikkens målsetning vil være å skape best mulige forutsetninger for at dette innerste og dypere sett hellige i alle mennesker skal utvikles og komme til sin rett. Lærernes og læreplanens utfordring blir å være medhjelpere og inspirasjonskilder til at elevenes individualitet og personlige egenart skal få så gode kår som mulig.

Likeverdig med respekten for enkeltindividet er steinerpedagogikkens idé om at alle aktiviteter knyttet til skolen skal være innrettet mot de samfunn, det mangfold av kulturer og den natur som elevene omgis av.

Steinerpedagogikken ser ingen motsetning i denne intensjonen om å ta vare på det mest individuelle i hvert barn og samtidig innrette pedagogikken mot de forhold og forventninger som møter barnet fra dets omverden. Både en sosialisering og en tilegnelse av de kunnskaper og ferdigheter som fordres i samfunnet vil være nødvendige elementer i en oppdragelse til frihet. For det er nettopp i fellesskapet og i den aktuelle kulturelle og samfunnsmessige situasjon at hvert enkelt menneske kan finne sitt virkefelt og sine muligheter til et liv i pakt med egne evner, holdninger og overbevisninger.

Steinerskolens læreplan for grunnskolen
Steinerskolens læreplan for videregående - programfag real
Steinerskolenslæreplan for videregående - programfag musikk
Steinerskolens læreplan for videregående - programfag humanist
Steinerskolens læreplan for videregående - programfag medier og kommunikasjon
Steinerskolens læreplan for videregående - programfag kunst
Steinerskolens læreplan for videregående - programfag allmenn
Steinerskolens læreplan for videregående - fellesfag likt alle linjer
Excerpts from the Curriculum of the Norwegian Waldorf Schools