Helsepedagogikk

Helsepedagogikk er en pedagogikk som forsøker å virke helbredende inn på et barn med handikapp. Ikke helbredende i ordets tradisjonelle forstand, men at man appellerer til det som ligger dypt i mennesket, som kanskje ikke så lett kommer til syne. Som pedagog skal man se igjennom utfordringene slik at det som gjemmer seg i mennesket får komme frem.

En av de bærende ideer i steinerpedagogikken er at alle mennesker har en indre kjerne, en personlighet, som er sunn. Hos enkelte individer kan evnen til utfoldelse være begrenset eller låst av fysiske og/eller psykiske hemninger. Ved å skape et harmonisk, rytmisk og støttende miljø omkring barna kan man forsøke å møte de fysiske og psykiske problemer de måtte ha, slik at deres individualitet bedre kan komme til uttrykk. Vår oppgave er å skape rammer for en trygg og overskuelig tilværelse, slik at elevene får en mulighet for å oppleve en sammenheng i tilværelsen.

Steinerpedagogikken bygger på ideen om mennesket som et tanke- følelses- og viljesvesen. Tanken stimuleres gjennom intellektuelt arbeid slik som for eksempel fortellerstoff og lese- og skrivearbeid. Det kunstneriske styrker følelseslivet blant annet gjennom en kreativ bearbeidelse av fortellerstoffet. Viljen øves og appelleres til i det formende og da særlig i håndverket og motoriske øvelser.

Ved helsepedagogisk steinerskole skolen arbeider vi også målbevisst med å styrke barnas og de unges sosiale evner, slik at de kan lære å omgås på en verdig og ansvarlig måte ovenfor seg selv og andre. Vårt mål er at elevene går ut av skolen med styrket selvfølelse og sosial fornemmelse, samt en utviklet evne til å bruke sine tanker, følelser og vilje i livet.

Helsepedagogisk undervisning

Instrumentverksted på Hedemarken

Håndarbeid, kunst og musikk er portalen rett inn til et menneskets indre liv.

Vassdragsprosjekt på Skjold

Det viktig for oss å bidra til at vilkår for dyre- og planteliv er de beste. I dette ligger det også mye læring.

– Per, du lyver….!

Skolen hadde trettiårs fødselsdag, og vi brukte året til å lage en Peer Gynt-forestilling gjennom hele jubileumsåret med alle på skolen, både elever og medarbeidere.

Helsepedagogiske steinerskoler