Ariadne og litterært fond

Litterært fond:

Fondet gir ikke gaver, men utlegg til trykk av aktuelle utgivelser for steinerskoler og steinerpedagoger. Fondet har ingen frist, men behandler søknader løpende.

  • Bok/manus/oppgaver må foreligge ved søknad. Forfatter/oversetter står ansvarlig for å hente inn tillatelser til oversettelser og andre rettigheter til illustrasjoner, fotografier osv. Ideer henvises til Ariadnefondet.
  • Utgivelsen må være relevant for lærere og elever i steinerskolene og dekke et behov.
  • Det kan kun søkes om utlegg for utgifter til trykking, eventuelt også utlegg for tilpasninger grafisk og språklig innenfor et fremlagt budsjett.
  • SF bidrar økonomisk til at prosjektet realiseres, men krever samtidig at søker kan vise til en kvalitetssikring av produktet – språkvask, avklarte bilderettigheter, korrektur osv. SF forbeholder seg retten til å fastsette opplagets størrelse. Det avtales pris pr bok og hvor mange bøker som SF har rett til inntektene fra. Salget av bøkene skal dekke SF sine utgifter.
  • SF kjører et forhåndssalg av bøkene før trykk. SF kan ved sviktende forhåndssalg stoppe trykk av boken eller endre opplagets størrelse.
  • Bøkene ISBN-merkes, slik at de også kan selges via forlagssentralen/bokhandler. Eventuelt lages avtale med Antropos eller annet forlag. Søker skal stå for avtaleinngåelse, men holde SF underrettet om avtalens innhold.
  • Når SF sin andel av salget er dekket, har SF ikke øvrig ansvar for oppbevaring, utsendelse eller salg av produktet, men kan være behjelpelig med å finne gode løsninger for lager og videre salg, når utgiftene til dette dekkes av forfatter/ bokens inntekt.
  • SF administrerer en fast redaksjon som leser søknader, tar initiativ til oversettelser og vekter prosjekter. Det bør være en hovedkontakt som følger prosjektene. Dette kan være ulik person for hver utgivelse. Redaksjonen foreslås å bestå av pedagogisk rådgiver, en representant fra SF sitt styre og/eller fra samarbeidspartner. Redaksjonen oppnevnes av SFs styre ut fra interesse og egnethet.
  • Bøkene skal være bruksgjenstander og ikke kunstprosjekter. Dette gjenspeiles i trykkekvalitet og økonomisk ramme for prosjektet.
  • Det oppgis i kolofonen at utgivelsen er støttet av Steinerskoleforbundet.

Redaksjon (fra høsten 2021): Line Tandberg Bråthen, Silje Nøstdal Storheim og Ninon Onarheim.

Søknad sendes til

Steinerskoleforbundet v pedagogisk rådgiver.Ariadnefondet:

Ariadnefondet har byttet paraply og ligger nå under Steinerskoleforbundet. Daglig leder i Steinerskolenes foreldreforbund og pedagogisk rådgiver for grunnskolen i Steinerskoleforbundet står ansvarlig for å behandle søknader til fondet, og de er forpliktet til å innhente synspunkter fra relevante aktører blant foreldre og lærere i skolene.

Alle kan bidra med midler, men det meste kommer fra FAU´er og steinerskoler i Norge.

Formålet er det samme, nemlig å støtte prosjekter som kommer elever i steinerskolene i Norge til gode, enten i form av pedagogisk materiell, eller i form av lærerveiledninger og lærestoff.

Fondet har delt ut mellom 30.000 – 150.000 hvert år; tilgjengelige midler er den ene faktoren, antall og størrelse på søknadene er den andre. Maks utbetaling for ett prosjekt er 60.000,-

 

Hva er støtteberettiget og hvem kan søke?

Ariadnefondet støtter:

– utvikling av lærebøker og oppgavehefter, f.eks. matematikkhefter, grammatikkhefter i norsk og andre språk. For tiden er det stor etterspørsel etter flere matematikkoppgavehefter.

– utvikling av pedagogiske veiledningshefter for lærere i alle tenkelige fag

– dokumentasjon av prosjekter, undervisningsforsøk og annet som har overføringsverdi til steinerskolene.

En fellesnevner for prosjektene er at Steinerskolelæreres opparbeidete erfaring og kompetanse blir nedfelt og tilflyter skolene i form av undervisningsmateriell, fagbøker, artikler osv.

 

Søknadskriterier:

Søkeren må være, eller ha vært lærer i steinerskolen.

Søknaden må inneholde:

– kort beskrivelse av søkers bakgrunn (relevant erfaring/kurs/utdannelse)

– konkrete beskrivelser av erfaringsmaterialet, idéskisser, struktur og omfang på bok/trykksak

– fremdriftsplan

– budsjett for hele prosjektet

– presisert hva det søkes midler til (kan ikke være trykking).

Dersom midlene skal tas ut som lønn, må søker selv ta høyde for skatt. Skal utgifter dekkes, må kvitteringer leveres.

Midlene må tilbakebetales om ikke prosjektet er gjennomført innenfor planen/tidsrammen søker har avtalt med Ariadnefondet/Steinerskoleforbundet.

Søknadsfrist

15. mars hvert år

Søknad sendes til

Steinerskoleforbundet v pedagogisk rådgiver.

Tidligere støttede prosjekter