Karakterfri grunnskole

Steinerskolen er godkjent som en karakterfri og eksamensfri grunnskole, og eksamensfri Vidergående.

Alle våre elever kan likevel søke seg til videregående skole, på lik linje med elever fra offentlig skole, med de skriftlige vurderingene de får fra skolen etter endt grunnskole. Med gjennomført videregående steinerskole kan man søke høyere utdanning på samme vilkår som elever fra andre videregående skoler.

Ideen om en oppdragelse til frihet henger sammen med elevenes utvikling av selvinnsikt på mange plan; faglig, personlig, sosialt og praktisk. Idealet for hele skolegangen er at den vurderingen lærerne gir i så stor grad som mulig stemmer overens med elevens selvforståelse, personlighet og fremtid. At den skal åpne dører og støtte elevens utvikling. Den skal inspirerer til læring uten å forutbestemme målet. En vurderingskultur skal ta høyde for at elevene ikke bare skal finne ut hva de skal bli, men også hvem de skal bli.

Steinerskolen har derfor en rik og variert vurderingskultur for å understøtte læring. Det legges vekt på fortløpende dialog med elevene i deres undervisningssituasjoner, men også skriftlige tilbakemeldinger som fremhever styrker, svakheter samt konkrete forslag til hvordan eleven kan forbedre sin prestasjon.

Flere argumenterer for at karaktersetting ikke virker motiverende på elevenes læring: elever som stadig får toppkarakterer får få insentiver til å utvide kunnskaper og evner. Elever som oppnår middels karakterer føler seg gjennomsnittlige, og de som får dårlige karakterer vet som regel allerede at de er svake elver.

Karakterer har heller en negativ effekt på læring. Selv når en elev mottar en karakter med kommentarer, vil eleven stort sett forholde seg kun til tallkarakteren. Hvis en lærer gir en gjennomarbeidet tilbakemelding på skolearbeid, med en karakter i tillegg, vil tallet med stor sannsynlighet tolkes for seg selv og eleven vil sammenligne sin karakter med sine medelever. En lærers vurdering i form av utdypende kommentarer er langt mer effektive enn noen form for karakter.