Hvorfor?

Steinerskolens læreplan gir skolene dispensasjon for bruk av digitale verktøy og IKT-undervisning opp til 7.klasse. Med dette er Steinerskolene gitt en enestående mulighet til styrke alle de grunnleggende ferdigheter i en aldertilpasset progresjon.

Digitale prosesser er ikke like åpenlyse og selvforklarende som mekaniske og andre, hverdagslige prosesser. Fra innledningsvis å gjøre seg kjent med standardappllikasjoner og å lære å kjenne digitale verktøy fra brukersiden, legger Steinerskolen derfor også vekt på å formidle innsikt i tekkniske grunnlaget ved hjelp av praktiske øvelser.

IKT-faget øver nedbrytingen av komplekse hendelser til sekvensielle algoritmer, og vi lærer å forstå hvordan intelligente prosesser etterlignes eksempelvis med elektroniske koblinger. Dette bidrar til å reflektere rundt spørsmål omkring menneskelige ferdigheter, kunstig intelligens og problematikk som er forbundet med autonome systemer.

Hvordan?

Steinerskolens læreplan vektlegger en aldersmessig forankring av faget i praktisk erfaring, i gradvis tilegnelse av grunnleggende ferdigheter som danner fundamentet for selvstendige vurderinger og videre læring.

I småklassene arbeides derfor målrettet med tekst, formidling, billedbruk, estetikk.

Etter hvert utvides arbeidsmåtene til å omfatte digitale redskaper, for deretter å tilegne oss en analytisk forståelse av den tekniske virkemåten og med å erverve selvstendig vurderingsevne for de sosiale, etiske, menneskelige og fremtidsrelaterte aspektene.

Steinerskolene er ikke mot den digitale utviklingen. Men erfaring og forskning viser at mye, tidlig og ukritisk skjermbruk påvirker den kognitive utviklingen på en måte som gjør at barn kan gå glipp av viktige prosesser i oppveksten. Læreplanen legger derfor opp til  progresjon og faginnhold som styrker det bevisste og kritiske blikk på teknologi og menneskelige verdier.

Menneskets selvstendige dømmekraft kan først utvikles fra en alder av rundt 14 år. I denne alderen må de tingene pleies i skolen som har å gjøre med den logiske vurderingen av våre omgivelser. […] All undervisning må inneholde slik «Lebenskunde». Her må det behandles alt som her med produksjon, handel, industri, teknologi å gjøre. […] Å bringe disse disiplinene inn i skolen er uendelig mer nødvendig enn mye av det våset som i dag fyller undervisningen på dette alderstrinnet.

Rudolf Steiner, GA 192