Praktisk pedagogisk eurytmiutdanning Norge

Eurytmiutdanning – moduler eller 4-årig!

Dette er en helt ny form for utdanning til eurytmipedagog. Den forutsetter et ønske om å formidle eurytmi i skole, barnehage, helsepedagogisk institusjon eller annet, som en del av utdanningsforløpet. Det undervises i moduler som følges opp av individuell veiledning og øving. Øvingen innebefatter både øving av eurytmi og øving i undervisning, formidling av eurytmi.

LAST NED BROSJYREN

Opptak

Opptakskrav

Almen studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse som kvalifiserer til høyskoleutdanning. 

Oppstart av studiet

Oppstart skjer normalt bare ved begynnelsen av studieåret. Ved unntak kreves opptaksprøve og samtale. 

Prøvetid

Opptakskomiteen avtaler prøvetiden med studentene. Den består i hovedregel av det første studieåret.

Opptakskomite

Gjennomfører opptakssamtalene og gjennomgår den formelle skriftlige søknaden. Den består av minst to lærere ved undervisningsstedet. Opptakskomiteen gjennomgår eventuelle tidligere studier av samme eller liknende karakter og fastlegger studienivå for den enkelte student. Tiden som er brukt på tidligere utdanninger, kan delvis eller fullstendig likestilles med utdanningen som gis ved Eurytmiutdanning Norge. Dette avgjøres i samarbeid med minst to fra kollegiet.

Mål og innhold

Målet for den praktisk pedagogiske eurytmiutdanningen, står i samsvar med de pedagogiske grunnlagene til den Steiner-pedagogiske tradisjonen. Vi søker å gi en grunnutdanning i eurytmi, som kvalifiserer til arbeid i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og helsepedagogiske institusjoner.

Studiemål og tverrfaglighet

Studiemål

Målet er å gi studentene en omfattende pedagogisk og kunstpedagogisk studieprosess. Den har som formål å gi pedagogiske verktøy til bruk i alle klassetrinn og barnehager.

Videre er det å gi en fullverdig eurytmipedagogisk utdannelse som også gir en bred kompetanse innen allmenn pedagogikk, den steinerpedagogiske metoden, læreplanen, musikk og drama.

Det legges opp til at eurytmipedagogen kan gjennomføre eurytmiundervising både med musiker og ved bruk av egne musikalske ferdigheter.

Pedagogen forbereder, skaper og gjennomfører eurytmitimer som er helsefremmende, skaper et godt samarbeidsklima og gir motivasjon og glede.

Det å formidle følsomhet, sensibilitet, dramatisk uttrykk for dikt og musikk, står sentralt i det pedagogiske arbeidet og kommer til uttrykk i den eurytmiske bearbeidelsen.

Pedagogene søker å bruke faget slik at det styrker samhandling og selvstendighet gjennom et sosialt arbeidsklima som er tilrettelagt i tråd med alderstrinn og utviklingsnivå hos eleven. 

Hovedmålet er at eurytmifaget skal kunne virke strukturerende og støttende for elevenes kreative prosesser i all fag og livsmestring generelt.

Tverrfaglig kompetanse

Overblikk og kunnskap om den historiske utviklingen innen musikk, drama, dans, eurytmi, pedagogikk, etikk og deres forhold til hverandre.  Konteksten og bruken av disse i samfunnsutviklingen, forskningen, pedagogisk og sosialt.

Kjennskap til faglitteratur innen eurytmi.

Fagkunnskap i: geometri, musikk, språk, språkforming, estetikk, antropologi, anatomi, antroposofisk menneskekunnskap og allmenn pedagogikk.

Å inkludere disse områdene med eurytmipedagogikk, er en sentral del av den pedagogiske utdanningen.

Profesjonelle, innovative ferdigheter

Profesjonelle, innovative ferdigheter

En profesjonell, innovativ og utadrettet grunnholdning i den eurytmiske utøvelsen. Dette gjelder så vel pedagogisk, verbalt og praktisk kunstnerisk.

Det inneholder en selvstendig utarbeidelse av tekstens og musikkens bevegelsesinnhold, dynamikk, uttrykksform og dramatikk og ivaretar så vel grammatikalske-, musikalske- og relasjonelle strukturer i geometriske-, musikalske og dramatisk utformede oppgaver. 

En stadig videreutvikling, der det er en balanse mellom det egne indre arbeidet, formidlingen og en utadrettet aktivitet står sentralt.

Å trekke forbindelse mellom praksis og adekvat teori for å begrunne valg er en vesentlig del av læringen. Dette gjelder alle områder innen faget. Det ønskes kombinert med metodikk, didaktikk, pedagogikk og kunstnerisk formidling.

Selvstendighet, nyskapning, trygg praksis og teoretisk kompetanse blir tilstrebet.

Fagområder som danner studieinnholdet

Pedagogikk: Lærerplanen for eurytmi, i tillegg til metodikk og didaktikk, i Steinerskolen, blir gjennomgått og bearbeidet praktisk og teoretisk. Almen pedagogikk for klasselærere fra 1. til 10 klasse og videregående gjennomgås.

Eurytmi: Lyd-eurytmi, tone-eurytmi og stav-øvelser, geometriske former, psykososiale øvelser, læringsfremmede metoder og hygieniske øvelser.

Musikk: Sang, kor, samspill, instrumentalundervisning og praksis på: piano, gitar, blokkfløyter og eget instrument, hørelære.

Drama: Dramatisering og iscenesetting av tekst og musikk, talekor, språkforming, klassespill, fortellerkunst, resitasjon, kåseri, foredrag, historieskriving, tekstforming.

Vitenskap: Anatomi, antropologi, plastisk/musikalsk menneskekunnskap, allmenn menneskekunnskap som grunnlag for pedagogikken, antroposofi, astronomi, geometri, metamorfoselære, grammatikk, litteraturhistorie, musikkteori, musikkhistorie, estetikk, teaterhistorie, dansehistorie.

Timetalloversikt

Profesjonelle, innovative ferdigheter

Timetalloversikt:

En arbeidshelg er 16 timer med tilknyttet veiledning, individuell øving og øving i grupper. Det øves så vel praktiske ferdigheter knyttet til stoffet og formidling/ fremleggelser av det samme. Studentene er tilknyttet veiledere både ved studiestedet og praksisstedet.

Ett studieår består av:

11 samlinger på tre dager med fokus på Eurytmi, i alt 33 dager. (Ved samlinger hver 4. uke) (13 samlinger ved samlinger hver 3. uke, fremtidig ønske)

(Et ønske/forslag er å inkludere PEK i studiet: I tillegg er det i alt 4 samlinger med pedagogikk, elevkunnskap og klasseledelse på Steiner høyskolen i Oslo på til sammen 16 dager)

Samt 10 intensivdager med eurytmi og pedagogikk under Grunnkurset og Oslokurset i løpet av sommeren.

I alt utgjør dette 59 studiedager pr år som utgjør ca. 450 timer og vil være 25% av den totale tiden studenten må beskjeftige seg med utdanningen.

Studiet er lagt opp som et praksisforskende forløp med stort eget ansvar og frihet til forskning innenfor fagfeltet. Læringen er knyttet til faste barne- ungdom- eller voksengrupper der stoffet formidles og utprøves kontinuerlig.

Denne praksisforskningen kombinert med tett faglig veiledning og undervisning gir faglig selvstendighet og personlig vekst og er dermed i sin form helsefremmende og leder til livsmestring.

Denne praktiske metoden, er utdanningens styrke. Vi søker å ha en kontinuitet gjennom indrestyrte læringsprosesser slik at dette blir en del av pedagogenes naturlige formidlingsevne.