Eurytmi

Eurytmi er et fag som praktiseres i alle steinerskoler over hele verden. Musikkens og språkets grunnelementer danner utgangspunktet for eurytmisk dans, hvor oppmerksomheten rettes mot kvalitative nyanser i forhold til klanger, språklyder, puls og rytmer. I praksis forsøker man å fremstille dikt så vel som musikk inn i uttrykksfulle, eurytmisk-dansende bevegelser, gjennom å ta frem og synligjøre dynamikken i samspillet mellom rytme, melodi, bilder, farger, klanger og harmonier.

Eurytmi er et sentralt og gjennomgående kunstfag på alle klassetrinn, der et hovedmål er at elevene skal kunne gi et nyansert uttrykk for indre opplevelse gjennom kroppen. Det undervises både som et selvstendig fag og i tverrfaglige sammenhenger. Dette gjelder både i fordypning av temaer i hovedfagsperioder og andre fag, samt i forhold til små og store teaterprosjekter.

Ordforklaring

Eurytmi (satt sammen av to greske ord; «eu» som betyr skjønn eller harmonisk og «rytmos» som betyr bevegelse) er en bevegelseskunst skapt av kretsen rundt Rudolf Steiner i Sveits og Tyskland i årene 1908–1925.

Formtegning

Formtegning appellerer gjennom ikke-figurativ tegning til det visuelle, det billedkunstneriske. Den kan lette tilegnelsen og oppfattelsen av bokstavenes ulike former. Den kan også øke forståelsen for tallenes verden gjennom form, bilde, rytme, mønster og rom. Men viktigst er utfordringen for tenkningen i tillegg til tverrfaglige aspekter. Eleven får eksperimentere med ulike former og deres sammenhenger noe som betyr at de får øve på å resonnere billedlig, som forberedelse til å resonnere logisk. I tillegg lærer elevene å kjenne – og gjenkjenne hvordan fenomenene i de ulike fagene ytrer seg gjennom form.

Et viktig element i Steinerskolen

Et dyptpløyende verk om formtegning som et pedagogisk virkemiddel i Steinerskolen foreligger i bokform med tittelen Levende linjer.