Debatten omkring førsteklasse og seksåringen fortsetter å øke i intensitet. Mye peker på at vi som nasjon har gjort oss selv og ikke minst barna en stor bjørnetjeneste med Reform 97 og Kunnskapsløftet i 2006. Vi i Steinerskolen opplever ikke de komplekse problemstillingene samfunnet står overfor like presserende, siden vi har hatt anledning til å ivareta det vi mener er seksåringens behov gjennom steinerskolens læreplan og dispensasjonen vi fikk fra Reform 97, som tillot seksåringen å fortsette i steinerbarnehagen det siste året.

Henrikke Mørck, Steinerskoleforbundet

Det vi opplever på daglig basis burde likevel være av interesse; en økt tilstrømming av elever til våre skoler, særlig oppover i klassene. Dette er en relativt ny erfaring for steinerskolene som snart markerer 100 års pedagogisk praksis.

Historisk sett var det vanlig at foreldre søkte sine barn inn i første klasse, og at de fullførte hele løpet ut. I dag ser vi en tydelig økning søknader av barn senere i grunnskolen, med stort innrykk rundt 4., 5. og 6. trinn. Vi antar og tror at dette henger sammen med et stadig økende læringstrykk og fagfragmentering i offentlig skole, samt mangel på tid til lek, undring, ro og ikke minst samvær på barnets egne premisser. Det økende kunnskapspresset i offentlig skole ser ut til å ha en gunstig effekt på elevtilstrømmingen til steinerskolene, men dette er ikke et ønsket scenario. Barn som ikke har det godt på skolen, er ikke til nytte for noen.

I forbindelse med reform 97 oppsto det et bredt engasjement landet over hvor steinerskolebevegelsen var godt representert. Vår motvilje til å innføre Reform 97 var en direkte konsekvens av grunnverdier i steinerpedagogikken, basert på barnets behov og utvikling. Vi mener fremdeles at barnehagepedagogikk er det eneste og beste alternativet for seksåringen. Vi engasjerer oss i debatten, ikke for å fremme oss selv, men for å vise til at det kan gjennomføres et 1.-klassetilbud der barnets interesser og behov er kjerneanliggende. I alle år har vi tilbudt våre førsteklassinger en skolehverdag hvor undervisningen og hverdagen er tilpasset dem og ingen annen.

Vi ønsker interesserte skoleledere, politikere og selvsagt foreldre til å undersøke nærmere hvordan vi imøtekommer seksåringens verden, gjennom lek og læring uten målstyring og hektiske tiltak. Døren er åpen, velkommen inn!

Steinerskolen opplever på daglig basis en økt tilstrømming av elever.