Steinerskolens 1. klasse

For steinerskolens pedagogikk står 6-åringens liv i 1. klasse i forberedelsens tegn. Det skal legges en grunn for den videre skolelæring, en læring som først i neste fase blir klart preget av barnets egen bevissthet om seg selv som lærende.

Det første skoleåret

I steinerskolens førsteklasse deler vi ikke dagen inn i fag. Derimot forsøker vi å lage en helhetlig tilnærming til dagen og til de ulike områdene som dagen inneholder. Gjennom lek, egen utforskning og felles aktivitet øves ulike fagområder. Elevene får et solid grunnlag for videre læring og møter med fagene fra den praktiske og sansenære siden.

Det er første skoleår og det vi kaller barnets år. Den frie leken og barnas egen utforskertrang står sentralt. Barnet kommer til skolen med iver og lærelyst, full av tillit og fylt med forventninger. Skolens utfordring er å bevare barnets glede over å lære. Vårt mål for dette første skoleåret er å gjøre eleven trygg i den nye hverdagen, trygg på seg selv og ivrig til å prøve. Skole handler om å ta sats, å prøve seg, både i det lille og det store. Steinerskolen tilrettelegger for læring på barnets premisser for å skape det beste grunnlaget for utvikling, vekst og trivsel. Trygge, glade barn trives og lærer!

Steinerskolens unike førsteklassetilbud er en svært viktig del av pedagogikken og steinerskolens egenart. I 1997 ble 6-årsreformen innført, med skolestart for 6-åringene. Det var en forutsetning at leken skulle stå i sentrum, men Kunnskapsløftet i 2006 innførte nye læreplaner der barnehagepedagogikk ble skjøvet til side og erstattet med skole. Steinerskolene fikk i 1997 medhold i at våre 1. klassinger fikk være i steinerbarnehagene, i aldersblandete grupper slik vår læreplan gir anledning til. Denne ordningen er det i dag kun få steinerskoler som benytter seg av og de fleste 1. klassingene våre er nå lokalisert ved skolene. Det viktigste når det gjelder 6-åringene er likevel ikke hvor de tilbringer dagen, men hvordan!

Å utvikle basiskompetanse

Barnets første syv år er fylt med læring. Mennesket lærer aldri mer enn i denne livsfasen. Men alt et barn tilegner seg av erfaringer, skjer på en måte uten at det vet det selv. Bekjentskap med mennesker og dyr, smaker, lyder, synsinntrykk, sammenstøt, motorisk mestring og selvforglemmende lek, inngår i et hele som bare en voksen begrepsdannelse kan dele inn i områder. For steinerskolens pedagogikk står 6-åringens liv i 1. klasse i forberedelsens tegn.

Det skal legges en grunn for den videre skolelæring, en læring som først i neste fase blir klart preget av barnets egen bevissthet om seg selv som lærende. I førskoletiden vil det bety at barnet møter et bredt spekter av livsområder som alle grenser inn til og overlapper hverandre, men som utgjør en sammenhengende helhet for barnet, fremfor å dele skoledagen inn i separate skoletimer. Man kan passende dele barnets læring i førskolealder inn i syv kompetanseområder. Her benytter vi betegnelsen basiskompetanse for dette:

  1. Språkkompetanse
  2. Kropps- og bevegelseskompetanse
  3. Fantasi og kreativitetskompetanse
  4. Etisk og moralsk kompetanse
  5. Sosial kompetanse
  6. Sanse- og iaktattagelseskompetanse
  7. Motivasjon og konsentrasjonskompetanse