Ombudsordningen

3. februar 2006 ble det opprettet en ombudsordning for de norske steinerskolene, kalt Steinerskolenes Ombudsordning, med det formål å bidra til å støtte og sikre kommunikasjon innen skolene eller mellom foreldre, elever og den enkelte skole. Ombudsordningen ble opprettet i et samarbeid med Steinerskolenes Foreldreforbund (SFF). Skolene bør gjøre ombudsordningen kjent for medarbeidere, foreldre og elever.

Ulike parter kan søke råd og hjelp i saksforhold hvor det kan bli krevende å få til en god dialog. Slik hjelp kan være samtaleledelse, formidling eller megling dersom situasjoner har låst seg. Ombudet kan altså arbeide med pågående konflikter, eller komme med uttalelse i saker som er avsluttet.

Skolene som er medlemmer av Steinerskoleforbundet (SF), er forpliktet til å delta i megling dersom ombudet vurderer en sak dithen at det kreves.

Organet skal ha 3 medlemmer der SF og SFF utnevner ett medlem hver. Disse skal ha varamedlemmer. De to forbund blir så enige om et 3. medlem som skal være gruppens leder. Denne lederen bør inneha størst mulig erfaring innen konflikthåndtering og ha bred livserfaring. Medlemmene velges for en periode av 4 år av gangen. Medlemmer som ikke tar gjenvalg kan ved behov avslutte løpende saker.

Arbeidsmåte

Ombudet avgjør selv om og hvordan en sak skal behandles. Ingen av partene kan påtvinges en løsning, men Ombudet kan avgi en uttalelse om konflikten. Ombudet kan også benyttes som voldgiftsorgan dersom begge parter ønsker det og saken er egnet for dette, f. eks erstatningssaker. – Uansett sakstype må det foreligge en skriftlig saksfremstilling fra begge parter som grunnlag for Ombudets arbeid.

Økonomi

Medlemmene får dekket reise- og oppholdsutgifter etter Statens regulativ. Videre dekkes tapt arbeidsfortjeneste. Medlemmene får videre et (symbolsk) honorar for arbeidet, avtalt med hver enkelt. Avtaler gjøres med styret i SF. SF dekker alle utgifter som påløper ombudsordningen.

Informasjon. Informasjon om Ombudet for Steinerskolene legges ut på forbundenes hjemmesider www.steinerskolen.no og www.foreldrene.no . Samtlige medlemsskoler informerer videre sine foreldre skriftlig ved begynnelsen av hvert skoleår.

Rapportering

Ombudet holder styrene i SF, SBF og SFF orientert om virksomheten minst en gang i året i samlet møte. Ombudet avgir også årlig en skriftlig rapport i generell form om behovet for organet og det løpende arbeid til de samme styrer. Denne rapporten legges ut på forbundenes hjemmesider.

Medlemmer

  • Fridtjof Piene Gundersen – leder
  • Inger Helene Hognestad
  • Elisabeth Vegard Due

Ordningen har virket fra 1. november 2006

Man kan komme i kontakt med Ombudet ved å skrive til: Ombudsordningen for Steinerskolene i Norge, Prof. Dahls gt. 30, 0260 OSLO eller til ombudet@steinerskolen.no

Dokumenter