Tidsskriftet

Tidsskriftet

Tidsskriftet Steinerskolen utgis av Steinerskoleforbundet. Publikasjonen tar sikte på å formidle bredden i steinerpedagogikkens virksomhet og teoretiske grunnlag, gjennom artikler intervjuer, faglige ytringer, innlegg og faste spalter.

Aspekter ved pedagogikk, skole og oppvekst tas opp, både av samfunnsmessig og kulturell karakter. De fleste utgivelsene løfter frem et bestemt tema.

Tidsskriftet Steinerskolen utkommer fire ganger per år og går til alle foreldre ved steinerskoler i Norge og Danmark. Tidsskriftet henvender seg også til lesere utenfor steinerskolene som er opptatt av pedagogikk, oppvekst og barndom. Tidsskriftet søker å gå bakenfor skolehverdagen – til inspirasjon, ettertanke og debatt.

De artikler som trykkes i Tidsskriftet Steinerskolen er uttrykk for forfatternes egne tanker og holdninger. Tidsskriftets redaksjon og Steinerskoleforbundet ønsker å drive et fritt kulturtidsskrift der den enkeltes innlegg må tolkes som ett av mange mulige uttrykk for det som skjer i og omkring steinerskolene.