6-åringer strømmer til steinerskolen

6-åringer strømmer til steinerskolen

Flere av de store skolene forteller denne høsten om ventelister og fulle klasser på 1. trinn.

- Vi merker en enorm økning sammenlignet med i fjor, sier Ole Rasmus Nygaard, som er daglig leder ved Rudolf Steinerskolen i Bergen. Han forteller om mer enn en tredobling fra fjorårets 1. klasse til årets.

Av Eli Tronsmo – tidligere publisert i Tidsskriftet Steinerskolen 3/2011

Ved Rudolf Steinerskolen i Oslo var det i fjor to seksåringsgrupper, denne høsten startet fire grupper.  Også Steinerskolen på Nordstrand i Oslo forteller om sprengt kapasitet og ventelister for 1. klasse denne høsten.

Hva skyldes tendensen?

1.klassinger

Styrke virkelighetssansen: Pedagogikk for 6-åringer handler om å styrke elevenes erfaringer med de sansbare omgivelsene de har rundt seg, gjennom kontakt med natur, egen kropp, bevegelse og lek. Ved Rudolf Steinerskolen i Oslo har førsteklasse en egen skolebygning med tilhørende grønnsakshage.

- Jeg tror vi gjennom de siste årene har fått større forståelse for betydningen av å kommunisere vårt pedagogiske alternativ og tilbud til foreldregruppen.  Vi er rett og slett blitt litt flinkere til å sette ord på hva steinerpedagogikk er, og til å formidle dette gjennom flere kanaler, tror Sverre Andenæs, daglig leder ved RSiO. – For vår del ser vi at etableringen av en steinerbarnehage i skolens nærmiljø har vært viktig. Vi må ha et kontinuerlig fokus på å formidle steinerpedagogikkens tilbud for seksåringene og hvorfor vi gjør som vi gjør. [pullquote float="left" cite="Eli Tronsmo"]Pedagogikk for 6-åringer handler om å styrke elevenes erfaringer med de sansbare omgivelsene de har rundt seg, gjennom kontakt med natur, egen kropp, bevegelse og lek.[/pullquote]Samtidig må vi gi kunnskap om skoleløpet som helhet, sier Andenæs. Også Nygaard fremhever samarbeidet mellom barnehage og skole: – Her i Bergen har vi gjort en innsats for å bygge bro mellom barnehage og skole. Flere av barnehagens foreldrearrangementer er lagt til skolens lokaler, og skolen har vært flinkere til å orientere om steinerpedagogikken til barnehageforeldrene. Slik blir barnehageforeldrene bedre rustet til å foreta et reelt skolevalg. Barnehage og skole kan fort bli distanserte institusjoner som glemmer å formidle vårt felles verdigrunnlag og vårt syn på barn og læring, sier Nygaard.

Daglig leder ved Nordstrandskolen, Søren Bruun, er opptatt av det personlige møtet mellom nye, interesserte foreldre og skolen: – Alle som henvender seg hit skal føle seg velkommen og få et personlig møte med orientering om hva som er steinerskolens tilbud. Det har vi gjort bedre den senere tiden. Det tar tid, men er en riktig investering, mener han.

Hvordan er det i de mindre byene? En telefon til Steinerskolen Gjøvik-Toten bekrefter tendensen: – Jo, vi opplever større pågang, sier daglig leder Tone Holden.  Fra å ha vært en ganske ukjent skole for mange i lokalmiljøet er vi nå mer synlige, blant annet gjennom lokalpresse. Vi har blitt mer bevisst på at skolens kulturarrangementer og markeder skal være et møtepunkt mellom skole og nærmiljø. Dessuten er skolebygg og fasiliteter viktig, så nå setter vi i gang med nytt byggeprosjekt. Så her er det mye positiv giv, avslutter hun.

Ninon Onarheim i Steinerskoleforbundet mener det er viktig at foreldre vet hva de får når de velger steinerskole. – God informasjon gir trygge valg, sier hun. Videre påpeker hun at dagens skolepolitikk tynges av fokus på raske og målbare resultater med stadig testing og konkurranse. Steinerskolens fokus på dannelse og utvikling blir desto tydeligere i skolelandskapet. For mange er valg av Steinerskolen et verdivalg, avslutter Onarheim.