Category: Kunngjøringer

30 May

WOW-Day

admin / Kunngjøringer / / 0 Comments

Waldorf One World

Dear colleagues,
Dear WOW-Day coordinator,
Dear elected student representatives,

This year’s WOW-Day will take place from September 29th to November 29th 2017. We would like to invite you to join in with your campaign!

“Wanted: Changemaker! Are you in?“ is this year’s theme. The world with its global interactions offers diverse challenges. Many students can’t wait to set about making a change in our fascinating world. We believe education is the best way to make a sustainable impact on our world, step by step. Each child should have the possibility to attend school. That’s what we stand up for with WOW-Day. We pass 100% of the proceeds of the fundraising campaigns on to Waldorf and social initiatives throughout the world, which give children a warmhearted place to learn and to grow up in, regardless of the oftentimes harsh circumstances they live in.

Become a changemaker!

There are numerous possibilities to organize the WOW-Day. You can devise new ideas on how to collect funds for Waldorf and social organizations throughout the world in a team of students, teachers, and parents.

Wow your audience with a circus performance, be a harvest helper at a farm, or go to your limits by running a charity marathon. You can organize big or small fund-raising campaigns, for young or old. Or something offbeat? Anything goes. The main thing is, you have fun committing yourself to what you are doing for one day. A collection of colorful ideas to shape your WOW-Day can be found here.

Registration

Are you in? Thank you for giving us a quick note when planning a WOW-Day campaign. This is the only way we can make the worldwide commitment visible to connect people on all continents. Click here for the online registration form.

Further Information

Please find the digital flyer of WOW-Day 2017 attached to this email. You can find a printout version on or website under downloads.

You may find all information at one glance on our WOW-Day website, for example the organizations in need of support. If you have any questions please do not hesitate to write an email to wow-day@freunde-waldorf.de.

Change will not wait for us, and if we don’t do something, the world will change without our participation. So let’s take this chance!

We send our warmest springtime greetings

Jana-Nita Raker

Last ned brosjyren på engelsk, på tysk og last ned logoen!

04 Feb

VIDEREGÅENDE TRINN FLYTTER TIL TØNSBERG

admin / Kunngjøringer / / 0 Comments

Slottsfjellet videregående Steinerskole vil vekke liv i historisk bygg, midt i Tønsberg sentrum.

Siden 1982 har Vestfold videregående Steinerskole holdt til på Nøtterøy, og over 500 elever har gått hele sitt skoleløp på 13 år ved Steinerskolen i Vestfold (etb. i 1973). Tiden er nå moden for å åpne nye dører for både lærere og elever: Steinerskolens videregående trinn ønsker å flytte til ærverdige Slottsfjellskolen i Tønsberg.

”Vi er i forhandlinger om å overta de nyoppussede lokalene nå og ønsker oppstart for Slottsfjellet videregående steinerskole høsten 2016” sier Thomas Johnsen, daglig leder ved Steinerskolen i Vestfold. De nye lokalene vil gi mange muligheter. Det er langt bedre forutsetninger for å øke kapasiteten, ettersom Slottsfjellet videregående steinerskole vil lette tilgjengeligheten for tilreisende og kan dermed gi langt flere elever muligheten til å gå på en Steinerskole i Vestfold Fylke. Det historiske bygget vil gi elevene en særskilt skoleopplevelse. Steinerskolens kunst- og håndverkstradisjoner, prosjektarbeid og turer vil fortsatt være i fokus. Med dette vil også Steinerskolens barne- og ungdomsskole på Nøtterøy få nye muligheter til å vokse og utvikle seg videre.

Elever på videregående steinerskole tar ikke eksamen, men får et avsluttende vitnemål med karakterer basert blant annet på en avsluttende årsoppgave om et fritt valgt emne. Steinerskolens videregående er godkjent som et faglig og pedagogisk alternativ til allmennfaglig studieretning i den offentlige skolen. «Vi har et studieprogram som engasjerer et stort spekter av elevenes evner. Ungdommene utvikler en allsidighet som gir dem flere bein å stå på, både i valg av yrke og akademisk karriere. Samtidig får eleven en spennende og variert skolehverdag i et oversiktlig skolemiljø» sier Thomas Johnsen.

Søknadsfrist for opptak til høsten 2016 er 1. mars. Kontakt Steinerskolen i Vestfold, videregående trinn ved Thomas Johnsen for mer informasjon.

28 Oct

SLUTT FOR RØYKEN VIDEREGÅENDE STEINERSKOLE

admin / Kunngjøringer / / 0 Comments

Norges eneste Steinerskole med internat måtte stenge dørene i midten av oktober 2015.

Økonomien har balansert på en knivsegg i den senere tid, men det var blitt arbeidet målrettet og effektivt med økonomistyringen. Det lå an til et lite overskudd dette skoleåret, og dette var også begrunnelsen for styret, da man i vår diskuterte mulighetene for fortsatt drift. En foreløpig avtale om å fryse gammel husleiegjeld ble uventet trukket av huseier, som ser en bedre økonomisk fremtid i drift av asylmottak i sine lokaler.

Røyken videregående Steinerskole hadde utviklet seg til å bli et godt og blivende sted for mange unge mennesker som fant seg godt til rette og som blomstret opp i fellesskapet på skolen, og de ansatte har aldri vært i tvil om at Røyken videregående Steinerskole var et viktig sted for mange av sine elever. Alle medarbeidere og menneskene som stod rundt skolen beklager på det sterkeste den ulempe og den skuffelse som elevene er blitt påført.

Utdanningsdirektoratet har hjulpet Steinerskolene i landet å ta imot Røykens elever ved å gi adgang til å fravike telledatoregelen, og fylkene i landet har stilt opp for å gjøre en sømløs overgang til andre videregående tilbud mulig.

Steinerskoleforbundet beklager nedleggelsen på det sterkeste og ønsker elevene og medarbeiderne ved Røyken videregående Steinerskole alt godt.

26 Oct

STEINERHØYSKOLEN MED NY REKTOR

admin / Kunngjøringer / / 0 Comments

Rudolf Steinerhøyskolens rektor Gerd Eva Valøen går av 1. november 2015. Hun har arbeidet ved Steinerhøyskolen siden 1996, der hun i august 2008 tiltrådte som rektor. Rektorperioden har vært en brytningstid med mange utfordringer, på den ene siden utfordringer i å imøtekomme krav knyttet til universitets- og høyskolesektoren og på den andre siden i å utvikle Steinerhøyskolens identitet og egenart.

Dagny Ringheim, ny rektor ved Rudolf Steinerhøyskolen fra 1. november 2015.

Rudolf Steinerhøyskolens styre har nå gleden av å offentliggjøre at Dagny Ringheim tiltrer rektorstillingen fra 1.november 2015.

Hun trer inn i et utfordrende og spennende arbeid og har støtte i et fagmiljø med dyktige medarbeidere og en godt fungerende administrasjon.

Rektor har ansvar for at Steinerhøyskolen drives i samsvar med eget formål, faglige profil, gjeldende rammer for høyskoledrift, og skal sørge for at høyskolen er synlig og tydelig i verdispørsmål om utdanning, skole og oppvekst.

Dagny Ringheim har undervisnings- og ledererfaring fra steinerskole, har arbeidet for Steinerskoleforbundet blant annet som prosjektleder for steinerskolenes læreplan. Hun har siden 2007 vært ansatt ved Steinerhøyskolen i forskjellige stillinger og verv.

Steinerskoleforbundet ønsker Dagny Ringheim hjertelig velkommen som ny rektor.

30 Mar

VAKSINASJON ER ET SENTRALT HELSEPOLITISK VERKTØY

admin / Kunngjøringer / / 0 Comments

Det har i den senere tid vært diskusjon om steinerskolenes holdning til vaksinasjon, sist i Aftenposten (Kristian Gundersen 12. mars). Det kan se ut til at barn ved enkelte steinerskoler har noe lavere frekvens av vaksinasjon enn landsgjennomsnittet.

Avgjørelsen om vaksinasjon er enkel og vanskelig på samme tid.

Enkelte foreldre er bekymret for blant annet mulige bivirkninger og kan synes det er et vanskelig valg. Vaksinasjon er frivillig, og vi respekterer det valget hver enkelt forelder tar.

På et overordnet nivå er imidlertid spørsmålet om vaksinasjon enkelt. Vaksinasjon er et sentralt helsepolitisk verktøy, både i Norge og globalt.

Steinerskolen ønsker naturligvis at våre klasserom skal være helsemessig trygge og fri for smitte. De spesifikt medisinske og helsefaglige spørsmålene knyttet til vaksinasjon ligger rimeligvis utenfor vår vurdering.

Men vi anser vaksinasjon som et relevant helseforebyggende tiltak og har tillit til og legger til rette for helsemyndighetenes arbeid for å sikre god folkehelse og forebygge epidemier.

Gundersen hevder at Rudolf Steiner er en kilde til skepsis mot vaksinasjon. Det kan tenkes, men Steiners syn på saken var ikke entydig negativt (han anbefalte blant annet koppevaksine). Hans oppfatninger om vaksinasjon har uansett i dag først og fremst idéhistorisk interesse, og er ikke retningsgivende for arbeidet ved landets steinerskoler.

13 Mar

ÅPENT BREV TIL ANDREAS SCHLEICHER, OECD, PARIS

Steinerskolen er bekymret for at overdreven fokusering på standardiserte tester kan medføre at vi mister det brede dannelses-oppdraget ut av skolen, og vi er glade for å finne støtte for dette synet hos internasjonale forskere slik som det kommer til uttrykk i dette åpne brevet til formannen for PISA-programmet, Andreas Schleicher. Les brevet i originalspråket på sidene til initiativtakerne, eller i Steinerskoleforbundets norske oversettelse:

*

Åpent brev til Andreas Schleicher, OECD, Paris

Kjære Andreas Schleicher!

Vi henvender oss til deg fordi du er ansvarlig direktør for OECDs “Programme of International Student Assessment” (PISA). Tretten år etter sin innføring er PISA i dag kjent som verktøy til å rangere OECD-medlemsland og ikke-OECD-stater på basis av testresultater fra 15-år gamle skoleelever innen matematikk, naturfag og lesing. PISA-resultatene blir av regjeringer, utdanningsministre og mediene brukt i talløse politiske dokumenter, og de anses å ha en uangripelig autoritet. PISA har ført til dyptgripende forandringer i utdanningssektoren i mange land, og i håp om bedre PISA-ranking reformeres utdanningssystemene overalt. I mange land førte manglende fremskritt i PISA-testingen til “utdanningskatastrofer” eller til “PISA-sjokk”, ikke sjeldent etterfulgt av krav om enkelte personers avgang og omfattende tilpasninger til PISA.

Vi er oppriktig bekymret for de negative følgene av PISA-testregimet, og gir herved uttrykk for noen av våre betenkeligheter:

 • Mens standardiserte tester har blitt brukt i flere tiår (på tross av graverende innvendinger mot deres validitet og tilforlatelighet) har PISA bidratt til eskalering av slik testing, og til en dramatisk økning av bruk av kvantitative målinger. I USA har PISA blitt brukt for å begrunne “Race-to-Top”-programmet, og dette har økt betydningen av standardiserte testmetoder i evalueringen av elever, lærere og skoleledere. Med slike tester klassifiseres nå elevenes, lærernes og skoleledernes prestasjoner på tross av at disse anses å være mangelfulle (jfr. Finnlands uforklarlige nedrangering i PISAs lister).
 • PISAs treårige testsyklus har påvirket utdanningspolitikken til å fokusere på kortsiktige justeringer med tanke på å forbedre rangeringen, og dette til tross for av at forskning viser at bærekraftige endringer av utdanningspraksisen ikke tar år, men årtier, om de skal bare resultater. Vi vet for eksempel at lærernes status og læreryrkets anseelse har en sterk påvirkning på et lands undervisningspraksis. Men en slik status er svært forskjellig i forskjellige kulturer og lar seg ikke forandre så lett gjennom politiske ad-hoc-tiltak.
 • Siden PISA bare måler et snevert utsnitt av målbare sider ved utdanningen, vrir testene oppmerksomheten bort fra mindre målbare dannelses- og oppdragelseselementer slik som fysisk, moralsk, og kunstnerisk utvikling, samt egenskaper som vi forventer av en god samfunnsborger. Dette gjør den offentlige forestillingen av hva oppdragelse er og skal være, farlig snever.
 • Som en organisasjon for økonomisk utvikling har OECD naturlignok et fokus på den økonomiske rollen den offentlige skolen skal inneha. Men forberedelse på yrkeslivet kan jo ikke være det eneste målet – ja ikke en gang hovedmålet – for utdanning og oppdragelse i det offentlige skolevesenet. Her skal det unge mennesket også bli forberedt til å medvirke i demokratisk selvstyre, til moralske handlinger, og til å leve et liv med rom for personlig utvikling, modning og trivsel.
 • I motsetning til organisasjoner slik som de Forente Nasjoner (FN), UNESCO eller UNICEF, som alle har et klart og legitimt mandat på utdannings-feltet, mangler OECD et slikt mandat. I tillegg mangler det for tiden mekanismer som garanterer virkningsfull demokratisk innflytelse når endringer i utdanningssektoren vedtas.
 • For å kunne gjennomføre PISA og et stort antall følgetiltak, har OECD inngått “Public Private Partnerships” og allianser med multinasjonale, profittorienterte foretak, som står klare for å slå mynt av ethvert reelt eller forespeilet problem PISA måtte ha identifisert. Noen av disse, særlig amerikanske foretakene, tjener godt på de tjenestene som tilbys offentlige utdanningsinstitusjoner for å bedre PISA-rankingen. Disse firmaene har også planer om å etablere økonomisk lønnsom grunnskoleutdanning i Afrika der OECD for øyeblikket ønsker å innføre PISA.
 • Det viktigste er at det nye PISA-regimet med sine kontinuerlige og globale testsykluser skader våre barn og gjør våre klasserom fattigere gjennom hyppigere bruk av multiple-choice-tester, prefabrikkerte undervisningsmoduler fra private tilbydere, mens den enkelte lærers autonomi stadig svekkes. På denne måten økes det fra før av høye stressnivået ved våre skoler, og dette setter elevenes og lærernes arbeidsklima i fare.

Den beskrevne utviklingen er i konflikt med allment anerkjente prinsipper i utdanningspolitikk og demokratisk praksis:

 • Ingen gjennomgripende reform bør baseres på få og snevre kvalitetskriterier.
 • Ingen gjennomgripende reform bør ignorere betydningen av faktorer som ligger utenfor skolen, da tenker vi i særdeleshet på de sosioøkonomiske forskjellene i samfunnet. I mange land har de sosiale forskjellene økt dramatisk de siste 15 år ene, noe som forklarer den voksende dannelses-avstanden mellom fattig og rik. Selv finurlige utdannelsesreformer kan ikke løse sosialpolitiske problemer av dette slaget.
 • En organisasjon som OECD – i likhet med andre organisasjoner som påvirker våre samfunn – bør kunne ansvarliggjøres av representantene i de berørte samfunnene. 

Vi skriver ikke bare for å påpeke mangler og problemer. Vi ønsker også å bidra med konstruktive idéer og forslag, og bidra til å løse de skisserte utfordringene. Følgende kan illustrere hvordan læring ville kunne forbedres uten de nevnte negative effektene:

 • Alternativer til ranking-lister: Man bør finne mer innholdsrike og mindre sensasjonspregede veier for å sammenligne utdannelsesstrategier. Det er for eksempel hverken pedagogisk eller politisk relevant å sammenligne utviklingsland der 15-åringer regelmessig tvinges til barnearbeid, med land i den vestlige verden. OECD risikerer dessuten å bli tatt til inntekt av dannelseskolonialisme.
 • Deltakelse av alle relevante aktører: Per i dag har psykometrikere, statistikere og økonomer størst innflytelse på teststrategiene og deres implementering. Selvfølgelig har de en naturlig plass ved bordet. Men dette må også gjelde foreldre, pedagoger, representanter fra utdanningssektoren, studenter, elever, som representanter fra disipliner som antropologi, sosiologi, historie, filosofi, lingvistikk, kunst og åndsvitenskaper. Hvordan vi måler dannelsen til 15-åringer, bør være gjenstand for diskusjon der alle gruppene deltar i nasjonale og internasjonale fora.
 • Involvering av nasjonale og internasjonale organisasjoner: Dette gjelder spesielt for organisasjoner hvis oppdrag går utover det økonomiske aspektet, og som innbefatter helse, menneskelig utvikling, samt elevenes og lærernes trivsel og lykke. De nevnte FN-organisasjonene, lærer-, foreldresammenslutninger og skoleorganisasjoner ville således vinne innflytelse på dette arbeidet.
 • Økonomisk transparens: Direkte og indirekte kostnader forbundet med gjennomføringen av PISA bør være offentlig tilgjengelige, slik at medlemslandenes skattebetalere kan overveie alternativ bruk av millionbeløpene som testene medfører, og om deltakelse er formålstjenlig.
 • Uavhengig overvåkning: Uavhengige observatører bør følge gjennomføringen av PISA fra utforming til gjennomføring av testene, slik at kritikken som gjelder testformat, statistiske- og tolkningsmetoder som regelmessig fremmes, kan drøftes, samt at man kan gå mistanke om ensidighet og sammenligninger på feil grunnlag kan gås etter i sømmene.
 • Habilitet og interessekonflikter: Rollen til private aktører, økonomiske interesser som involverte foretak måtte ha, skal dokumenteres og gjøres rede for. På denne måten kan antatte eller reelle interessekonflikter unngås.
 • Tenkepause: OECDs testmaskineri bør kjøres ned. For å vinne tid til en diskusjon om av de nevnte betenkeligheter på nasjonale og internasjonalt plan, ville det være formålstjenlig å utsette neste PISA-syklus. Dette ville gi tid til å bearbeide erfaringene og til å innarbeide resultatene av det foreslåtte arbeidet. 

Vi har ingen som helst tvil om at OECDs PISA-eksperter er drevet av et oppriktig ønske om å forbedre utdannelsen. Men vi kan ikke forstå hvordan OECD kunne bli global en dommer over måter og målsettinger for utdannelse i hele verden. OECDs snevre syn på standardiserte tester truer å forvandle læring til pedanteri, og til å gjøre slutt på gleden ved å lære. Gjennom det PISA-inspirerte internasjonale kappløpet om den beste PISA-rangeringen, har OECD fått makten til å forme utdanningspolitikken verden over, men uten noen som helst debatt om nødvendigheten av eller grensene til OECD sine målsettinger. Vi er dypt bekymret for at målingen av et stort mangfold av forskjellige dannelsestradisjoner og –kulturer ved bare å bruke én enkel, snever og partisk målemetode, kan påføre våre skoler og våre elever irreparable skader.

 

HeinzDieter Meyer
Professor, State University of New York

Katie Zahedi
Skoleleder, Linden Avenue Middle School, Red Hook, New York

*

Dette åpne brevet kan signeres her: http://oecdpisaletter.org eller her: http://bildung-wissen.eu/fachbeitraege/nein-zu-pisa-offener-brief-an-andreas-schleicher.html 

Brevet ble den 04. mai 2014 signert av følgende personer:

 • Andrews, Paul Professor of Mathematics Education, Stockholm University
 • Atkinson, Lori – New York State Allies for Public Education
 • Baldermann, Ingo, Professor of Protestant Theology and Didactics, Universität Siegen, Germany
 • Ball, Stephen J. – Karl Mannheim Professor of Sociology of Education, Institute of Edu cation, University of London
 • Barber, Melissa – Parents Against High Stakes Testing
 • Beckett, Lori – Winifred Mercier Professor of Teacher Education, Leeds Metropolitan University
 • Bender, Peter – Professor, Fakulty of Elektrotechnik, Informatik und Mathematik, Universität Paderborn, Germany
 • Berardi, Jillaine – Linden Avenue Middle School, Assistant Principal
 • Berliner, David – Regents Professor of Education at Arizona State University
 • Bloom, Elizabeth – EdD, Associate Professor of Education, Hartwick College
 • Boland, Neil – Senior Lecturer, AUT University, Auckland, New Zealand
 • Boudet, Danielle – Oneonta Area for Public Education
 • Burchardt, Matthias – Academic Council; Society for Education and Knowledge, Vice Chair,Cologne University, Germany
 • Burris, Carol – Principal and former Teacher of the Year, Co-Founder of New York Princi pals.
 • Cauthen, Nancy – Ph.D., Change the Stakes, NYS Allies for Public Education
 • Cerrone, Chris – Testing Hurts Kids; NYS Allies for Public Education
 • Ciaran, Sugrue – Professor, Head of School, School of Education, University College Dublin
 • Conneely, Claire – Programmes Director, Bridge21, Trinity College Dublin.
 • Danner, Helmut – Private Docent, Nairobi, Kenya
 • Deutermann, Jeanette – Founder Long Island Opt Out, Cofounder NYS Allies for Public Education
 • Devine, Nesta – Associate Professor, Auckland University of Technology, New Zealand
 • Dodge, Arnie – Chair, Department of Educational Leadership, Long Island University
 • Dodge, Judith – Author, Educational Consultant
 • Farley, Tim – Principal, Ichabod Crane School; New York State Allies for Public Educa tion.
 • Fehlmann, Ralph – Coordinator, Forum for General Education, Switzerland
 • Fellicello, Stacia – Principal, Chambers Elementary School
 • Fleming, Mary – Lecturer, School of Education, National University of Ireland, Galway
 • Fransson, Göran – Associate Professor of Education, University of Gävle, Sweden.
 • Giroux, Henry – Professor of English and Cultural Studies, McMaster University
 • Glass, Gene – Senior Researcher, National Education Policy Center, Santa Fe, NM
 • Glynn, Kevin – Educator, cofounder of Lace to the Top
 • Goldstein, Harvey – Professor of Social Statistics, University of Bristol
 • Gorlewski, David – Director, Educational Leadership Doctoral Program, D’Youville Col lege.
 • Gorlewski, Julie – PhD, Assistant Professor, State University of New York at New Paltz
 • Gowie, Cheryl – Professor of Education, Siena College
 • Greene, Kiersten – Assistant Professor of Literacy, State University of New York at New Paltz
 • Gruschka, Andreas – Professor, Educational Sciences, Goethe Universität Frankfurt, Ger many
 • Haimson, Leonie – Parent Advocate and Director of “Class Size Matters”
 • Hannon, Cliona – Director, Trinity Access Programmes, Trinity College Dublin
 • Heinz, Manuela – Director of Teaching Practice, School of Education, National University of Ireland Galway
 • Hoefele, Joachim – Department of Applied Linguistics, University for Applied Sciences, Zurich, Switzerland
 • Hopmann, Stefan Thomas – Professor, Institute for Educational Sciences, Universität Wien
 • Hughes, Michelle – Principal, High Meadows Independent School
 • Jahnke, Thomas – Institute of Mathematics, Universität Potsdam, Germany
 • Jury, Mark – Chair, Education Department, Siena College
 • Kahn, Hudson Valley Against Common Core
 • Kastner, MarieTheres president of League of Catholic Parents, Germany
 • Kayden, Michelle – LOTE Teacher, Linden Avenue Middle School Red Hook, NY
 • Kempf, Arlo – Program Coordinator of School and Society, OISE, University of Toronto
 • Kilfoyle, Marla – NBCT, General Manager of BATs
 • Kissling, Beat – Psychologist and Education Science, Gymnasium and University Instruc tor, Zürich, Switzerland
 • Klein, Hans Peter – Chair, Didactics of BioSciences, Goethe Universität Frankfurt
 • Kraus, Josef – German Teacher Association, President, Germany
 • Krautz, Jochen – Professor, Department of Art and Design, Bergische Universität Wup pertal
 • Labaree, David – Professor of Education, Stanford University
 • Lankau, Ralf – Professor, Media Design, Hochschule Offenburg, Germany
 • Leonardatos, Harry – Principal, High School, Clarkstown, NY
 • Liesner, Andrea – Professor, Educational Sciences, Universität Hamburg
 • Liessmann, Konrad Paul – Professor, Institut für Philosophie, Universität Wien
 • MacBeath, John – Professor Emeritus, Director of Leadership for Learning, University of Cambridge
 • McLaren, Peter – Distinguished Professor, Chapman University
 • McNair, Jessica – Cofounder Opt Out CNY, parent member NYS Allies for Public Educa tion
 • Meyer, HeinzDieter Associate Professor, Education Governance & Policy, State University of New York (Albany)
 • Meyer, Tom – Associate Professor of Secondary Education, State University of New York at New Paltz
 • Millham, Rosemary – Ph. D., Science Coordinator, Master Teacher Campus Director, SUNY New Paltz
 • Millham, Rosemary – Science Coordinator/Assistant Professor, Master Teacher Campus Director, State University of New York, New Paltz
 • Oliveira Andreotti, Vanessa – Canada Research Chair in Race, Inequality, and Global Change, University of British Columbia, Canada
 • Mitchell, Ken – Lower Hudson Valley Superintendents Council
 • Mucher, Stephen – Director, Bard Master of Arts in Teaching Program, Los Angeles
 • Naison, Mark – Professor of African American Studies and History, Fordham University; CoFounder, Badass Teachers Association
 • Muench, Richard – Professor of Sociology, Universitaet Bamberg
 • Nielsen, Kris – Author, Children of the Core
 • Noddings, Nel – Professor (emerita) Philosophy of Education, Stanford University
 • Noguera, Pedro – Peter L. Agnew Professor of Education, New York University
 • Nunez, Isabel – Associate Professor, Concordia University, Chicago O’TooleBrennan,
 • Kathleen – Programmes Manager, Trinity Access Programmes, Trinity College Dublin
 • Pallas, Aaron – Arthur I. Gates Professor of Sociology and Education, Columbia Univer sity
 • Parmentier, Michael – Museum Pedagogy, Göttingen, Germany
 • Peters, Michael – Professor, University of Waikato, Honorary Fellow, Royal Society New Zealand
 • Pongratz, Ludwig – Professor, Institute for Pedagogy, Technische Universitaet Darmstadt, Germany
 • Pugh, Nigel – Principal, Richard R Green High School of Teaching, New York City
 • Radtke, F.O. – Professor (em), Education Sciences, GoetheUniversitaet Frankfurt
 • Ravitch, Diane – Research Professor, New York University
 • Reitz,Tilman – Junior Professor, Sociology, Universitaet Jena
 • Rekus, Juergen – Institute for Vocational and General Pedagogy, Karlsruhe Institute for Technology (KIT), Germany
 • RiveraWilson, Jerusalem – Senior Faculty Associate and Director of Clinical Training and Field Experiences, University at Albany
 • Roberts, Peter – Professor, School of Educational Studies and Leadership, University of Canterbury, New Zealand.
 • Rougle, Eija – Instructor, SUNY Albany
 • Rudley, Lisa – Director: Education PolicyAutism Action Network
 • Saltzman, Janet – Science Chair, Physics Teacher, Red Hook High School
 • Schirlbauer, Alfred – Professor, Institute for Education Sciences, University of Vienna, Austria
 • Schniedewind, Nancy – Professor of Education, Suny New Paltz
 • Schopf, Heribert – Professor, School of Pedagogics and Education, Vienna, Austria
 • Silverberg, Ruth – Associate Professor, College of Staten Island – CUNY
 • Sperry, Carol – Professor of Education, Emerita, Millersville University
 • Sjoberg, Svein – Professor (em), Science Education, University of Oslo, Norway
 • Spring, Joel – Professor, Education Policy, City University of New York
 • St. John, Edward – Algo D. Henderson Collegiate Professor, University of Michigan
 • Suzuki, Daiyu – Teachers College at Columbia University / Cofounder Edu 4
 • Swaffield, Sue – Senior Lecturer, Educational Leadership and School Improvement, University of Cambridge
 • Tangney, Brendan – Associate Professor, School of Computer Science and Statistics, Trinity College Dublin
 • Tanis, Bianca – Parent Member: ReThinking Testing
 • Thomas, Paul – Associate Professor of Education, Furman University
 • Thrupp, Martin – Professor of Education, University of Waikato
 • Tobin, KT – Founding member, ReThinking Testing
 • Tomlinson, Sally – Emeritus Professor, Goldsmiths College, University of London; Senior
 • Research Fellow, Department of Education, Oxford University
 • Tuck, Eve – Coordinator of Native American Studies, State University of New York at New Paltz
 • VanSlykeBriggs, Kjersti – Associate Professor, SUNY Oneonta
 • Vohns, Andreas – Associate Professor of Mathematics Education, School of Education, AlpenAdriaUniversität Klagenfurt
 • Wilson, Elaine – Faculty of Education, University of Cambridge
 • Wittmann, Erich – Professor of Mathematics Education, Technical University of Dort mund
 • Wrigley, Terry – Honorary Senior Research Fellow, University of Ballarat, Australia
 • Zahedi, Katie – Principal, Linden Ave Middle School, Red Hook, New York
 • Zhao, Yong – Professor of Education, Presidential Chair, University of Oregon

Flere signaturer av 06. mai 2014

 • Bogdanov, Alexander – Ph.D., Teacher of Mathematics and Physics, Ricarda Huch High School, Brunswick, Germany
 • Böhm, Jürgen – Vorsitzender des Verbandes Deutscher Realschullehrer
 • Brell, Andrea, Studiendirektor, HerderGymnasium Minden
 • Brinkmann, MalteHumboldtUniversität zu Berlin, General education/philosophy of education, Institute of Educational Studies
 • Dammer, KarlHeinz, Pädagogische Hochschule Heidelberg
 • Damtsheuser, Axel; teacher at Melanchthon Schule Steinatal, Hessen, Germany
 • Dartenne, Corinna Maria, Academic Assistant, Leuphana University Lueneburg
 • Gerwig, Mario, Vorstand des Vereins LEHRKUNST, Switzerland
 • Graupe, Silja, Chair of Economics and Philosophy, Alanus University of Arts and Social
 • Sciences
 • Greve, Astrid, OStRin, Evangelisches Gymnasium Siegen
 • Hackl, Bernhard, Univ.Prof.
 • Mag.art. Dr.phil., Institut fuer Schulpaedagogik, Universitaet Graz, Austria
 • Hedtke, Reinhold – Bielefeld University, Faculty of Sociology
 • Heuck, Matthias, Lehrer, Darmstadt
 • Kammasch, Gudrun, Professor, Beuth Hochschule für Technik Berlin
 • Lind, Georg, Professor (em) University of Konstanz.
 • Maset, Pierangelo, Professor, Institut für Kunst, Musik und ihre Vermittlung, Leuphana Universität Lüneburg
 • Meidinger, Heinz Peter Vorsitzender des Deutschen Philologenverbandes
 • Scheurl, Walter, 1. Vorsitzender des Vereins “Wir wollen lernen!” , Hamburg
 • Schwaetzer, Harald, Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte, Bernkastel Kues
 • Sowa, Hubert, Professor, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Fach Kunst
 • Uhlig, Bettina – Stiftung Universität Hildesheim, Institut für Bildende Kunst und Kunst wissenschaft
 • Von Garrel, Magda, Sonderpaedagogin und Autorin, Berlin

 

(Oversettelse: Gottfried S. Fjeldså)

25 Feb

Ta et skoleår i utlandet!

admin / Kunngjøringer, Velgesteinerskole / / 0 Comments

Steinerskoleforbundet er godkjent som utvekslingsorganisasjon. Dette gir deg mulighet å ta VG2 på en steinerskole i utlandet med støtte fra Statens Lånekasse.

Det finnes over 1000 steinerskoler i verden, på alle kontinenter og de mest spennende steder, mange av disse deltar i utvekslingsprogrammet. Du bytter skole med en annen elev og eventuell også familie.

Les mer om mulighetene på

Dette er en spennende mulighet til å oppleve andre kulturer, lære språk og utvide horisonter!

01 Feb

Ny doktorgrad som utforsker steinerskolens historie

admin / Kunngjøringer / / 0 Comments
Anne-Mette Stabel, Visjoner og vilkår - Om steinerskolens utvikling i Norge fra 1926 - 2004.

Anne-Mette Stabel, Visjoner og vilkår – Om steinerskolens utvikling i Norge fra 1926 – 2004.

Fredag den 31. januar 2014 forvarte Anne-Mette Stabel sin PhD ved Universitetet i Oslo. Hennes avhandling har tittelen “Visjoner og vilkår. Om steinerskolens utvikling i Norge fra 1926 – 2004”.

Stabel er utdannet cand. philol fra Universitetet i Oslo i 1993. Hun arbeidet som lærer ved Steinerskolen i Moss fra 1994 – 2001, deretter har hun vært ansatt som høyskolelektor ved førskole- og lærerutdanningen ved Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo.
Forelesningssalen 3 i Helga Engs hus på Blindern var fylt til randen, da hun holdt sin prøveforelesning om temaet Perspektiver på bruk av teori som analytisk grep i historisk metode, og da hun holdt sin disputas.

Hennes avhandling er den første i sitt slag, i det den undersøker hvordan steinerskolen har utviklet seg innenfor rammene av norsk utdanningshistorie. Den gjør rede for både den idéhistoriske bakgrunnen, utdanningshistoriske rammevilkår og pedagogiske begrunnelser som har drevet frem utviklingen av steinerskolen i Norge fra 1926 til 2004. Arbeidet er utført ved Institutt for Pedagogikk ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo og er finansiert av Rudolf Steinerhøyskolen.

Undersøkelsen er sprunget ut fra erfaringer fra pedagogisk praksis i steinerskolen. Det har vært et ønske å sette steinerskolen på det pedagogiske forskningskartet og gjøre dens pedagogikk og historie til et interessant forskningsfelt. Det har også vært et mål å bidra til at det utvikles en kritisk selvrefleksjon i steinerskolen innenfor en utdanningsvitenskapelig referanseramme.

Avhandlingens hovedfokus

Et hovedfokus i arbeidet har vært å undersøke hvordan steinerskolen, innenfor rammene av skiftende utdanningshistoriske vilkår, har etablert og begrunnet sin alternative pedagogiske virksomhet i Norge. Fordi visjonene for steinerskolen og de pedagogiske begrunnelser verken er oppstått i et vakuum eller virket uavhengig av historiens gang, har det vært nødvendig å tydeliggjøre de skiftende utdanningshistoriske vilkår som har eksistert for både private og offentlige skoler i undersøkelsesperioden 1926-2004.

I løpet av disse årene har steinerskolen, innenfor rammene av norsk utdanningshistorie, utviklet seg fra et alternativt pedagogisk idégrunnlag til en offentlig godkjent skole som tilbyr et 13-årig skoleløp. Undersøkelsen skisserer linjene i utviklingen av steinerskolen i Norge, den tar utgangspunkt i steinerpedagogiske idéer og beskriver realisering av skoler og skoledrift, fra den første skolen ble etablert i 1926 mot en gradvis utvidelse av skoletilbudet frem til et 13-årig skoleløp som i omfang tilsvarer trinnene i den offentlige skolens grunnskole og videregående skole til sammen.

Avhandlingen er basert på et sammensatt kildemateriale bestående av bl.a. steinerskolens undervisningsplaner og utvalgte steinerpedagogiske fagartikler. Tidsrommet fra 1926 til 2004 er delt inn i fire perioder. Det er benyttet kvalitativ innholdsanalyse og analytisk narrasjon for å avdekke brudd og kontinuitet i steinerskolens utvikling.